Sunday, May 6

SENARAI RUJUKAN GAYA UKM

*Maklumat di bawah di ambil daripada Laman Web Pusat Pengajian Siswazah UKM

CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU

Contoh:

Nama pengarang diikuti noktah
Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan
Tahun penerbitan diikuti noktah
Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersama-sama tahun Masehi seperti 1412H/1992
Judul buku (condong) diikuti noktah
Penyunting, penyusun, penterjemah (jika ada) diikuti noktah
Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri
(jika ada) diikuti noktah
Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed. ke-… dan diikuti noktah
Bilangan jilid diikuti noktah
Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih
Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama.
Contoh:
New York, London, Paris hendaklah ditaip New York.
Penerbit diikuti noktah

Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12.5 mm.

Contoh:

a. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran)

Arena Wati. 1991. Memoir Arena Wati: enda gulingku. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Brown, R. 1988. Topology: a geometric account of general topology, homotopy types and the fundamental groupoid. Chichester: Ellis Horwood Limited.

Ibn Hazm, Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. 1403H/1983. Jamharat ansab al‑carab. Beirut: Dar al‑Kutub al‑cIlmiyyah.

Miller, R.K. 1989. The informed argument. San Diego: Harcourt Brace Javonich Publishers.

Nik Anuar Nik Mahmud. 2000. Konfrontasi Malaysia Indonesia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.


b. Pengarang bersama

Abdul Samad Hadi, Shaharudin Idrus, Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. 2006. Perubahan persekitaran dan kemudahterancaman Lembangan Langat. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. 2000. Pengiraan berangka kejuruteraan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Corcoran, K. & Fischer, J. 1987. Measures for clinical practice: a source book. New York: The Free Press.

Smith, M., Beck, J., Cooper, C.L., Cow, C., Ottaway, D. & Talbot, R. 1982. Introducing organizational behaviour. London: MacMillan.

Edisi Baru Dan Cetak Ulang [Ed. = Edisi]

Buckley, C.B. 1965. An anecdotal history of old times in Singapore. Cetak ulang. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Cohen, J. 1977. Statistical power analysis for the behavioral
sciences. Ed. semak. New York: Academic Press.

Shaharir Mohamad Zain. 1990. Beberapa masalah permulaan dalam sains hayat dan perubatan. Ed. ke‑2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Karya Yang Dikenali Menurut Judul

Al‑Quran.

Cumulative bibliography of Asian studies, 1941‑1945: subject
bibliography. 1972. 4 jil. Boston: G.K. Hall.

The encyclopaedia of Islam. 1960. Ed. ke‑2. Leiden: E.J. Brill.

Kamus Dewan. 1991. Ed. baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Oxford regional economic atlas: the Middle East and North Africa. 1960. London: Oxford University Press.

Rujukan Kepada Hadith Ditulis Menurut Pengumpul Hadith

al‑Tabrani, Sulayman ibn Ahmad. 1311H/1894. Al‑Mucjam al‑saghir. Delhi: Al‑Matbacah al‑Ansari.

Karya Susunan [pnys. = penyusun]

Farid M. Onn (pnys.). 1982. Dinamisme dalam pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran universiti. Kumpulan Kertas Kerja 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hamzah Hamdani (pnys.). 1980. Esei sastera Baharuddin Zainal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. 1968. Al‑tarikh salasilah negeri Kedah. Susunan semula Mohd Zahid Shah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Karya Suntingan [pnyt. = penyunting]

Jamaluddin Md. Jahi (pnyt.). 2000. Pengurusan persekitaran di Malaysia: isu dan cabaran. Bangi, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jamaluddin Md. Jahi, Kamaruzzaman Sopian, Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt.). 2001. Environmental management 2000. Bangi: Centre for Graduate Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Laily B. Din, Muhammad Yahya, A. Norhayati, M.S. Nizam, Waidi Sinun & A. Latiff (pnyt.). 2005. Danum Valley conservation area: physical, biological & social environments. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selenggaraan [pngr. = penyelenggara]

Othman Ismail (pngr.). 1990. Peristilahan dan penulisan sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sharifah Barlian Aidid (pngr.). 1990. Siri bacaan pelajar Utusan: epidemik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr.). 1989. Kertas kerja seminar penggunaan istilah sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berbilang Jilid [Jil. = Jilid yang dirujuk]

Abu Osman Md. Tap. 1987. Matematik pertama. Jil. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abu Osman Md. Tap. 1988. Matematik pertama. Jil. 2 & 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terjemahan [Terj. = Terjemahan]

Battle, J.A. & Shannon, R.L. 1978. Gagasan baru ilmu pendidikan. Terj. Jakarta: Penerbit Mutiara.

Fraleigh, J.B. 1988. Kursus pertama aljabar niskala. Terj. Abu Osman Md. Tap & Abdul Razak Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nama Samaran

Arena Wati. 1991. Memoir Arena Wati: enda gulingku. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Keris Mas. 1979. Tiga puluh tahun sekitar sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Monograf

Harriet Wong, Hazita Azman & Lee Siew Chin. 1990. English language proficiency. Monograf 3, Pusat Bahasa, UKM. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Smail, J.R.W. 1964. Bandung in the early revolution 1945‑1946: a study in the social history of the revolution. Modern Indonesian Project Monograph Series. Ithaca: Cornell University Press.

Bab Dalam Buku [Dlm. = Dalam]

Abdul Latiff Mohamad. 2000. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. Dlm. Jamaluddin Md. Jahi (pnyt.). Pengurusan persekitaran di Malaysia: isu dan cabaran, hlm. 72-103. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fleishman, I.A. 1973. Twenty years of consideration and structure. Dlm. Fleishman, I.A. & Hunt. J.G. (pnyt.). Current development in the study of leadership: selected readings, hlm. 1‑37. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Shamsuddin Suhor. 2004. Celik alam sekitar: pengurusan di peringkat isi rumah. Dlm. Jamaluddin Md. Jahi, Mohd Jailani Mohd Nor, Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt.). Alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat Malaysia, hlm. 196-211. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Zainal Abidin Abdul Wahid. 1964. Malaysia, South‑East Asia and world politics. Dlm. Wang Gungwu (pnyt.). Malaysia: a survey, hlm. 356‑374. New York: Frederick A. Praeger.

Karya Tanpa Tarikh (t.th.)/Tanpa Tempat (t.tp.) /Tanpa Penerbit (t.pt.)

al‑Fakhiri, Muhammad ibn cUmar. t.th. Al‑akhbar al-najdiyah. Suntingan cAbd Allah ibn Yusuf al‑Shibl. al‑Riyad: Matabic Jamicat al‑Imam Muhammad ibn Sucud al‑Islamiyyah.

Ibn Qayyim al‑Jawziyyah, Abu Abd Allah Muhammad ibn Bakr al‑Zarci al‑Dimisyqiyy. t.th. Aclam al‑Muwaqi cin rabb al‑calamin. 4 jil. Suntingan Muhammad Muhyi al‑Din cAbd al‑Hamid. Mesir: t.pt.

al‑Shafici, Muhammad ibn Idris. t.th. Al‑Umm. 7 jil. t.tp.: t.pt.

al‑Tabari, Abu Jacfar Muhammad ibn Jarir. t.th. Ikhtilaf al‑fuqaha'. Beirut: Dar al‑Kutub al‑cIlmiyyah.


DOKUMEN AWAM

Berikan maklumat yang lengkap.

Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah
Tahun penerbitan diikuti noktah
Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah

Contoh :

a. Dokumen awam yang diterbitkan

i. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri

Akta Parlimen

Malaysia. 1990. Bernama Act 1967 (Revised 1990). (Act 449).

Malaysia. 1974. Environmental Quality Act. (Act 127).


Enakmen Dewan Undangan Negeri

Dewan Undangan Negeri Pahang. 1987. Enakmen pentadbiran ugama Islam dan adat Melayu Pahang No. 8/82 (Pindaan 1987).

Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard)

Dewan Rakyat Malaysia. 1984. Perbahasan rang undang‑undang mesin cetak dan penerbitan. Penyata rasmi Dewan Rakyat. 2(12): 1792‑1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua.

Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah)

Dewan Rakyat Malaysia. 1986. Peristiwa Memali. Kertas Perintah 21, tahun 1986.

Dewan Rakyat Malaysia. 1988. Ke arah memelihara keselamatan negara. Kertas Perintah 14, tahun 1988.

ii. Penerbitan kerajaan (Persekutuan, Negeri)

Warta Kerajaan Persekutuan

Federated Malay States. 1926. Government Gazette 18(12): Notification No. 3178.

Federated Malay States. 1939. Sedition Enactment 1939 (Enactment No. 13 of 1939). Government Gazette 31(23).

Malaysia. 1981. Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 1981. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1).

Malaysia. 1990. Akta Kehakiman 1964 (Akta 91). Warta Kerajaan 34(26): Nombor Makluman 10926.

Warta Kerajaan Negeri

Johor. 1990. Akta Eksais 1976: Peraturan‑peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1).

Laporan Kerajaan Persekutuan

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1990. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan III: Pendidikan Islam.

Malaysia. 2006. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006‑2010.

Ministry of Finance Malaysia. 2001. Economic report 2001/2002: 63-77.

iii. Laporan jawatankuasa

Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1987. Pedoman umum ejaan bahasa Malaysia. Ed. ke‑2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1991. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

b. Dokumen awam yang tidak diterbitkan

Dokumen Kerajaan seperti surat menyurat yang mempunyai nombor koleksi sebagai pengenalan pasti, hendaklah digunakan nombor koleksi ini. Dokumen Kerajaan sejak zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and Records (IOR atau pun IOL & R). Sekarang ini India Office Library menggabungkan juga Oriental Collection. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri bagi Straits Settlements Records, iaitu siri A dan AA. Siri ini terdapat dalam mikrofilem yang didahulukan dengan NL, iaitu National Library. Koleksi di Arkib Singapura juga menggunakan NL. Selain itu untuk kemudahan, rujukan tambahan tempat bahan yang dirujuk itu dimasukkan dalam tanda kurung [ ]. Jika bahan demikian diperolehi di Arkib Negara Malaysia, bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain.

Board's Collection. IOR F/4/1069 (29204) 1828,1829. 1827. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government, Prince of Wales Island, Singapore and Malacca, 9 Ogos 1827.

CO 273/657/50601. 1939. Surat Governor Straits Settlements Sir T.S.W. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald, 24 Januari 1939

Straits Settlements Records. IOR G/34/13. 1806. Surat A.B. Bone kepada H.R. Pearson, Secretary to the Government, Prince of Wales Island, 29 Januari 1806.

Straits Settlements Records. NL13 A32. 1826. Surat S.G. Bonham, Acting Resident of Singapore, kepada John Anderson, Secretary to the Government, Prince of Wales Island, Singapore and Malacca, 23 Disember 1826.

c. Dokumen pertubuhan antarabangsa

i. Bangsa‑Bangsa Bersatu

United Nations. 1974. The Charter of Economic Rights and Duties of States. General Assembly Resolution 321, 29. UN G.O.A.R Supplement. (No. 31), 50, UN Document A/9361. New York: United Nations.

United Nations. 1986. Report of the Committee on Information. General Assembly Official Records. Forty‑first Supplement No. 21 (A/41/21). New York: United Nations.

ii. UNESCO

UNESCO. 1960. Director‑General of UNESCO report. Paris: UNESCO.

iii. IAEA

IAEA. 1995. Coordinated research programme on assessment of environmental exposure to mercury in selected human populations. Vienna: International Atomic Energy Agency.

iv. WHO

WHO. 1991. Guidelines for the assessment of herbal medicines. Geneva: World Health Organization.


MAKALAH DALAM JURNAL

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Judul jurnal hendaklah ditaip condong. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul, kecuali kata sendi, hendaklah menggunakan huruf besar)
Maklumat keluaran (sama ada jilid, nombor keluaran, bulan atau musim)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih
Halaman seluruh makalah diikuti noktah

Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab.


Pengarang Tunggal

Contoh:

Andanastuti Muchtar. 2000. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 51-66.

Samad, S.A. 2004. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5.

Pengarang Bersama

Contoh:

Andanastuti Muchtar, Lim, L.C. & Lee., K.H. 2002. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Journal of Materials Science 38(2): 235-243.

Hamzah, N., Mohamed, A. & Hussain, A. 2004. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123.

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Ismail Bahari, Abd Rahim Md. Nor & Abu Bakar Che Man. 2005. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22.

Law Chung Lim, Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. 2003. A new drying model based on drying periods. Drying Technology 21(9): 1703-1722.

Marcos, A.M.L., Marcelo, R. & Lia, H. 2000. Quality certification and performance of Brazilian firm. An empirical study. International Journal of Production Economics 66: 143-147.
.
Judul Jurnal Yang Diringkaskan

Contoh:

Brown, R. & Higgins, P.J. 1978. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. Proc. London Math. Soc. 36 (3): 193‑212.


MAKALAH DALAM PROSIDING/PASCASIDANG

Contoh:

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Abu Bakar Che Man, Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. 2003. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001:1999) di Malaysia: isu dan cabaran. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003, hlm. 107-115.

Rahmat, R.A., Jumari, K., Hassan, A. & Basri, H. 2002. Intelligent traffic control with image processing sensor. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress, hlm. 339 - 344.


§ MAKALAH DALAM MAJALAH/BULETIN

Ismail Hamid. 1990. Sastera kitab. Dewan Sastera Mei: 79‑83.

Laupa Junus. 2006. RazakSAT dilancar ke angkasa lepas tahun ini. Estidotmy Februari: 10-11.

Nik Mohd Nasri Ismail. 1991. Punca ketidaksuburan lelaki. Sihat Julai: 24‑25.


MAKALAH, BERITA DALAM AKHBAR/SURAT KEPADA PENGARANG

Makalah Dengan Nama Pengarang/Penulis

Gunasegaran, P. 2006. Overworked students: give the kids chance to relax. New Straits Times, 21 February: 20.

Hashnan Abdullah. 2006. Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Utusan Malaysia, 2 Februari: 3.

Mohamed Idris, S.M. 2006. Commercial vehicle drivers: procedures need review. New Straits Times, 16 February: 18.

Makalah Tanpa Pengarang/Penulis

Anon. 1992b. Peningkatan kes belia tidak membayar balik pinjaman. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 10.

Anon. 2006. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. Utusan Malaysia, 2 Februari: 5.

Anon. 2006. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy, 22 Februari:10-11

BERITA DALAM AKHBAR

Berita/Rencana Dengan Nama Penulis

Ooi Tee Ching & Ganesan, V. 2004. Tourism set to rake in RM30b in receipts. New Straits Times, 28 May: B1.

Suffian A. Bakar. 2005. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. Berita Harian, 5 Ogos: 17.

Berita/Rencana Tanpa Nama Penulis

Anon. 1992. Syarikat Itali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 3.

Anon. 2000. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Berita Harian, 5 Julai: 24.

Surat Kepada Editor

Fidani. 1992. Jangan salahkan imam, bilal saja. Surat. Berita Harian, 30 Oktober: 13.

Izhab, Z. 1992. Effective reading is the way to ensure success of science students. Surat kepada Editor. New Straits Times, 25 Januari: 9

Mohd Fauzi Zahat. 2006. Denda tinggi mampu buat pemandu serik. Surat. Berita Harian. 3 Februari : 12.


RUJUKAN UMUM AKHBAR

Berita Harian. 2005. 28 November.

New Straits Times. 2005. 31 Disember.

The Star. 2003. 2 Jun.

Utusan Malaysia. 2004. 10 & 17 September.


FILEM, VIDEO DAN SLAID

Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui.Filem

Ali Baba Bujang Lapok. 1960. Filem cereka. Singapura: Shaw Brothers.

Buli Balik. 2006. Filem cereka. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. Bhd., Vision Works Sdn. Bhd. & Tall Order Productions Sdn. Bhd.

Caves: the dark wilderness. t.th. Filem. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational Corporation.

My name is Nadra (Natrah) not Bertha. 1992. Drama dokumentari. Singapura: Singapore Broadcasting Corporation.

Video

Geophysical techniques. t.th. Video. Milton Keynes: Open University.

Language and verbal skills. 1976. Video. Virginia: Association for Retarded Citizen.

Syed Arabi Idid. 1989. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Video dokumentari. Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Slaid

Deacon, J.E. 1975. The Galapagos Island: birds. Slaid. New York: Harper & Row.

Energy generation and storage. t.th. Slaid. Singapore: Toppan Company.

Investigations in life science: man and nature. t.th. Slaid. Colorado: Crystal Productions.


Lagu Dan Karya Berbentuk Muzik

Mozart, W.A. 1770. “Coronation” mass in C, “Exultate Jubilate: K. 317. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra, Janos Ferencsik (konduktor), Laserlight Series 14 098. Santa Monica: Delta Music Incorporated, 1993.


BAHAN TIDAK TERBIT

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Judul diikuti noktah
Nombor folio, nombor kotak tempat bahan disimpan atau mana‑mana tanda pengenalan yang lain diikuti koma
Nama koleksi diikuti noktah
Nama tempat (institusi, bandar, negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti koma
Tarikh diikuti noktah

Tesis Atau Latihan Ilmiah

Alfitra Salam. 1999. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Tesis Dr. Falsafah, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Howie, J. 1977. Topics in the theory of groupoids. Tesis Ph.D. University of London.

Kadir Arifin. 2004. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000), sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001:1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001:1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Tesis Dr. Falsafah, Program Pengurusan Persekitaran, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mann, A.E. 1968. The palaeodemography of Australopithecus. Disertasi Ph.D. University of California, Berkeley.

Manuskrip Asal

Hamzah Fansuri. t.th. Sharab al‑c Ashiqin. MSS. Cod. Or. 7291(11), Perpustakaan University Leiden.

Kertas Kerja, Abstrak Persidangan Dan Sebagainya

Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. 2001. Globalisasi, perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri kecil dan sederhana di Malaysia. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Anjuran Sekolah Pengurusan, Institut Pembangunan Keusahawanan, Universiti Utara Malaysia. Langkawi, 8-9 September.

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Ismail Bahari & Abd Rahim Md. Nor. 2004. Sistem pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar organisasi di Malaysia. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar 2004. Anjuran Program Geografi, Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, Perak, 3-4 Julai.

Laporan Teknik

Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. 1990. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85.

Mohd. Kidin Shaharan. 1991. Kegunaan submartingale dalam masalah storan. Laporan Teknik 5. Pusat Pengajian Kuantitatif, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mesyuarat: Kertas Kerja, Laporan Dan Minit Mesyuarat

Bahagian Pendidikan Guru. 1989. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab‑maktab perguruan Malaysia. Kertas kerja Mesyuarat Pengetua‑Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Lumut, Perak D.R., 7‑9 Ogos.

Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). 1988. Mesyuarat Pengetua‑Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Maktab Perguruan Lembah Pantai, Kuala Lumpur, 15‑16 September.

Minit Mesyuarat Pengetua‑Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. 1989. Lumut, Perak D.R., 7 ‑ 9 Ogos.

Temu Bual

Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan.

Contoh:

Abdullah Hj. Mohd. Salleh. 1999. Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 12 Mei.


BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK

Bahan rujukan elektronik seperti CD-ROM, laman sesawang, pangkalan data sesawang, jurnal-elektronik dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut:

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Nama jurnal/buku (condong)
Nombor jilid (tebal)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung)
Halaman seluruh makalah diikuti noktah
Jenis media (dalam tanda kurung)
Tapak /jejak /fail/alamat sesawang (tanpa garis bawah)
Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah

Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperluan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.

Contoh:

Clark, J.K. 1999. Humidity sensor. Journal of Physics 2(2): 9-13 http://www.cit.edu/phys/sensor.html [20 Julai 1999].

Crane, N. 1997. Electronic sources: MLA style of citation. http://www.uvm.edu/~ncrane/estyle/mla.html [31 Julai 2000].

Kawasaki, J.L. 1996. Computer administered surveys in extension. Journal of Extension 33(3): 204-210. http://www.apa.org/journals/webref.html [18 November 1999].

Medical Information Group. 1998. Arsenic contamination of drinking water. http://www.angelfire.com/ak/medinet/arsenic.html [4 Julai 2000].

Pritzer, T.J. t.th. An early fragment from central Nepal. http://www.ingres.com/~astanart/pritzker/pritzker.html [5 Jun 2000].

Howell, V. & Carlton, B. 1993. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. Birmingham News (CD-ROM) 1A. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000].

Clark, J.K. 1993. Complication in academia: sexual harassment and the law. Siecus Report 21(6): 6-10. (CD-ROM). 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995].


RUJUKAN UNDANG-UNDANG

Rujukan Kes

a. Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendaklah dicondongkan, termasuklah huruf ‘v’ yang tidak diikuti dengan tanda titik. Perkataan ‘dan’ digantikan dengan ‘ampersand’ (&).

Contoh:

Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals

Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan, jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya.

Contoh:

[2002] 4MLJ 449

b. Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat, hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu.

Contoh:

British Imperial Oil Co. Ltd. v Federal Commissioner of Taxation.

c. ‘Ex parte’ hendaklah diringkaskan kepada ‘Ex p’.

Contoh:

R v Mental Health Act Commission; Ex p X (1988) 9
BLMR 77

d. Meringkaskan nama-nama kes

Sekiranya kes tersebut mempunyai nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di dalam teks, maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah.

Contoh:

Rujukan pertama:

Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1993] AC 7

Rujukan selanjutnya didalam teks:

‘…..sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich…’ atau boleh juga ditulis sebagai ‘di dalam kes Woolwich….’

Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah:

Woolwich (n 55) 176

e. Kes-kes perkapalan

Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama
penuh kes tersebut. Bagaimanapun nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan huruf ‘SS’ (steamship) atau ‘MV’ (motor vessel).

Contoh:

Rujukan pertama:

New Zealand Shipping Co Ltd. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon)

Rujukan selanjutnya:

The Eurymedon

Nama popular kes

Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan dan hendaklah ditaip di dalam tanda kurung selepas rujukan penuh awal.

Contoh:

Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [1991} FSR 145 (Ninja Turtle case)

Penyebutan kes di dalam catatan bawah

Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk, kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu, susunan kronologi bolehlah diabaikan. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (;)

Contoh:

Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265; Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800; Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689.

Kes yang tidak dilaporkan

Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ‘rujukan neutral’ (jika ada). Sekiranya tidak terdapat ‘rujukan neutral’ tersebut, format yang perlu digunakan ialah:

1. Nama kes
2. Mahkamah yang mendengar kes tersebut
3. Tarikh keputusan dibuat
4. Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh
didapati

Contoh:

Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia, 9 December 1991) [90]*

*kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi.

Keputusan yang disiarkan secara elektronik

Rujukan kes yang diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan sekiranya keputusan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai ‘rujukan neutral’

Contoh:

Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal, 7 November 2000). http://austlii.edu.au/au/cases/qld/QCA/2000/454.html [7 Januari 2000]

Laporan-laporan lain

Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong.

Contoh:

Kent v Griffiths. The Times. 10 Februari 2000.

Perundangan

Perundangan primer

Terdapat dua cara rujukan:

a) Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan)

Contoh:

Defamation Act 1957 (Malaysia)

atau

b) Penggunaan judul ringkas, tahun dan nombor akta

Contoh:

Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286)

Perundangan kecil

Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul, tarikh dan nombor siri

Contoh:

Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 SI 1987/466

Perlembagaan

Contoh:

Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957

Perbahasan Parlimen

Format rujukannya adalah seperti berikut:

1. Nama negara
2. Judul
3. Tarikh penuh perbahasan
4. Lajur
5. Nama penuh pembahas

Contoh:

Malaysia, Perbahasan Dewan Rakyat, Bacaan Kedua,
9 Mac 1993, 26 (Karpal Singh)

No comments:

Post a Comment

back to top